Szukaj

szukaj na stronie
szukaj w archiwum
pon wto śro czw pią sob nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Urząd Skarbowy w Zgierzu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8, 95-100 Zgierz
Strona główna » Urzędy Skarbowe » Urząd Skarbowy w Zgierzu » ( ... ) » Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
aktualne oferty   archiwum ofert  
urząd ogłaszający US Zgierz
Tryb przetarg nieograniczony
wartość przetargu do kwoty określonej w art.11 ust.8 ustawy Pzp
kategoria usługi
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie w siedzibie Zamawiającego Punktu Bankowego Obsługi Kasowej polegające na:

1. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych – bez obciążania wpłacającego:

a) podatków płaconych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej (PIT-7, PIT-23, PIT-37, PIT-38, PCC, SD),

b) podatków płaconych przez podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą, nie zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów

- rozliczających się w formie ryczałtu (PIT-28, PPE),

- rozliczających się w formie karty podatkowej,

- podatków płaconych przez osoby duchowne (PPD),

- podatków płaconych z tytułu wytwórczości ludowej i artystycznej,

- podatków wynagrodzeń (PIT-4R, PIT-8AR),

- podatków od czynności cywilnoprawnych (PCC),

- podatków od spadków i darowizn (SD),

- podatku od towarów i usług,

c) podatków płaconych przez podatników uzyskujących dochody z tytułu najmu, sprzedaży nieruchomości, akcji i obligacji,

d) podatków płaconych przez podatników i płatników zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów będących mikroprzedsiębiorcami,

e) z tytułu mandatów karnych kredytowanych, grzywien w związku z dobrowolnym poddaniem się karze i kosztów postępowania karnego skarbowego orzeczonych przez tutejszy Organ (GKP),

f) pobranych przez poborców skarbowych na rzecz Organu podatkowego podatków i niepodatkowych należności budżetowych ( od podatków i niepodatkowych należności budżetowych wpłacanych w kasie przez poborców skarbowych na rzecz innych organów niż tutejszy Organ bank pobiera prowizję),

g) z tytułu egzekucyjnych postępowań administracyjnych,

h) należności za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu w przypadku korzystania z telefonów służbowych

2. Dokonywaniu wypłat gotówkowych:

a) z tyt. nadpłat i zwrotów podatków dla podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego nie są zobowiązani do posiadania rachunku bankowego dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.

b) z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z zeznań rocznych,

c) z tytułu zmiany stawki VAT na materiały budowlane, w związku z niektórymi wydatkami związanymi z budownictwem mieszkaniowym,

3. Potwierdzaniem wpłat i wypłat odpowiednim dokumentem.

4. Punkt Bankowej Obsługi Kasowej czynny będzie w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00) i obejmie dwa stanowiska kasowe, z których jedno będzie stanowiskiem stałym, a drugie przeznaczonym do obsługi poborców skarbowych zatrudnionych w Urzędzie Skarbowym w Zgierzu, czynnym w godz. 12.00-13.00 oraz dodatkowo uruchamianym do obsługi klientów według potrzeb na zlecenie Zamawiającego.

5 W szczególnych przypadkach godziny pracy Punktu Bankowej Obsługi Kasowej na wniosek Zamawiającego mogą ulec zmianie (np. zmiana godzin pracy Zamawiającego, wydłużony czas pracy Urzędu w końcowym okresie składania zeznań rocznych, dni otwarte organizowane w sobotę, itp.)

Słownik zamówień CPV 66000000-0
Termin wykonania zamówienia od 01.07.2011 r. do 30.06.2015 r.
warunki 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek unormowanych w art. 89 ust. 1 ustawy.

6. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia zastrzega, że zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom (art. 36 ust. 5 ustawy).

Kryteria oceny ( opis - udział procentowy ) 1. Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena oferty brutto. Ceną oferty brutto jest stawka prowizji pobieranej z tytułu dokonywanych operacji gotówkowych wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 wzoru umowy (załącznik Nr 3 do Specyfikacji).

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której zaoferuje wysokość stawek prowizji pobieranej z tytułu dokonywanych operacji gotówkowych wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 wzoru umowy (załącznik Nr 3 do specyfikacji).

3. Cena brutto oferty (C) = 100% za 100 punktów uzyskanych w wyliczeniu ceny. Przy czym:

- usługi wymienione w § 3 ust. 1 wzoru umowy (załącznik Nr 3 do Specyfikacji), tj. wpłaty należności – 70 punktów

- usługi wymienione w § 3 ust. 2 wzoru umowy (załącznik Nr 3 do Specyfikacji), tj. wypłaty nadpłat – 30 punktów

Dla każdej oferty zostaną wyliczone punkty ( oddzielnie dla wpłat i zwrotów nadpłat ) wg. wzoru: C=Cn/Cbn x Wp

gdzie:

Cn - najniższa oferowana cena,

Cbn - cena badanej oferty

Wp - współczynnik proporcjonalności = odpowiednio: 70 i 30 punktów.

oferty wariantowe nie
oferty częściowe nie
Czy jest wymagane wadium? nie
Termin składania ofert 06.06.2011 r. do godz. 9.00
Miejsce składania ofert Urząd Skarbowy w Zgierzu, ul. Księdza J. Popiełuszki 8, 95-100 Zgierz
Termin związania ofertą 30 dni
Miejsce i czas odbioru formularzy SIWZ Urząd Skarbowy w Zgierzu, pok. 119
Cena formularza SIWZ 0.00
Uprawnione osoby do kontaktu z wykonawcami Łukasz Wójcik, tel. 422701119
Formularz SIWZ specyfikacja.pdf
Formularz ofertowy formularz ofertowy.pdf
Projekt umowy umowa.pdf
Inny załącznik oświadczenie.pdf
Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano Bank Spółdzielczy w Zgierzu,
ul. Długa 62a
95-100 Zgierz
Uzasadnienie wyboru wykonawcy, któremu udzielono zamówienia Wykonawca spełnił wszystkie wymagania SIWZ.
Nazwa i adres wykonawcy/firmy z którą zawarto umowę, data zawarcia umowy. Bank Spółdzielczy w Zgierzu,
ul. Długa 62a
95-100 Zgierz
data podpisania umowy: 22.06.2011 r.
Aktualności
2014-12-15  
Kampania informacyjna Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia (...)
  więcej informacji »
2014-07-11  
OSTRZEŻENIE MINISTRA FINANSÓW

  więcej informacji »
2014-01-10  
Akcja zeznań 2014 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu informuje...
  więcej informacji »
2014-01-10  
Odwrócone obciążenie VAT

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

  więcej informacji »
2013-03-06  
Budżet od podszewki Kampania informacyjno-edukacyjna MF
  więcej informacji »
Redakcja portalu: media@ld.mofnet.gov.pl

Uwagi techniczne:
portal@ld.mofnet.gov.pl
   
  Strona główna | Mapa portalu | Ważne komunikaty | Aktualności | Kontakt z nami | Wersja tekstowa
Portal Administracji Podatkowej | Izba Skarbowa w Łodzi, Aleja Kościuszki 83 90-436 Łódź | Wszelkie prawa zastrzeżone