Szukaj

szukaj na stronie
szukaj w archiwum
pon wto śro czw pią sob nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Izba Skarbowa w Łodzi Aleja Kościuszki 83 90-436 Łódź
Strona główna » Izba Skarbowa » Tryb załatwiania spraw
Izba Skarbowa w Łodzi - Tryb załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Izbie Skarbowej regulują poniższe przepisy:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.),
  • ustawa z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. nr 5, poz. 46),
  • zarządzenie nr 14 Ministra Finansów z 27 listopada 2001r. (z późn. zm.) w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt (załącznik nr 1 - instrukcja w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych),
  • zarządzenie NR 37 Ministra Finansów z 14 sierpnia 2012r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. MF z dnia 24 sierpnia 2012 r. poz. 44),
  • regulamin organizacyjny Izby Skarbowej w Łodzi,
  • zarządzenie Nr 7/2013 Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 lutego 2013r. wprowadzające Instrukcję I-023/3 w sprawie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków złożonych w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

Stosownie do powołanych przepisów całość korespondencji (z wyłączeniem korespondencji niejawnej) wpływa do Kancelarii Izby. Po zarejestrowaniu korespondencja zgodnie z właściwością jest przekazywana do Dyrektora Izby, Wicedyrektorów. Po dekretacji sekretariaty rejestrują sprawy w rejestrach korespondencji i przekazują je do załatwienia właściwym komórkom merytorycznym.
Jeżeli sprawa dotyczy właściwości merytorycznej więcej niż jednej komórki organizacyjnej - dekretujący na oryginale pisma wyznacza komórkę koordynującą załatwienie sprawy i do niej trafia oryginał pisma. Pozostałe komórki wyznaczone do załatwienia sprawy w zakresie należącym do ich właściwości - otrzymują kserokopię pisma z przedmiotową dekretacją.

Sprawy załatwiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy poszanowaniu ogólnych zasad określonych w Dziale IV, Rozdziale 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Terminowość załatwiania spraw regulują przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, a w szczególności art 139. Zgodnie z jego brzmieniem załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 mięsięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy powyższej ustawy stanowią inaczej. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie.
Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.
Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie Izba Skarbowa ma obowiązek zawiadomienia strony i wskazania nowego terminu załatwienia sprawy, podając jednocześnie przyczyny niedotrzymania terminu.
W postępowaniu odwoławczym - odwołanie wnosi się do Izby Skarbowej, ale za pośrednictwem właściwego miejscowo urzędu skarbowego.

Uprawnienia do podpisywania pism określa regulamin organizacyjny Izby Skarbowej.

Załatwianiem skarg i wniosków kierowanych do Izby Skarbowej zajmuje się Samodzielny Oddział Kontroli Wewnętrznej oraz komórki merytoryczne w zakresie należacym do ich właściwości.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Izby Skarbowej pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
Dyrektor Izby Skarbowej, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10.00-12.00 i 13.00-15.00.
Jeżeli we wtorek przypada dzień wolny od pracy, przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w najbliższy dzień roboczy.
Ponadto interesanci przyjmowani są przez naczelników wydziałów i kierowników podstawowych komórek organizacyjnych - codziennie w godzinach urzędowania.

Aktualności
2015-03-26  
Wsparcie w prawidłowości rozliczeń podatkowych i ograniczenie unikania opodatkowania
  więcej informacji »
2014-07-07  
Uwaga na oszustów Ostrzeżenie Ministerstwa Finansów przed próbami wyłudzania pieniędzy
  więcej informacji »
2014-04-17  
Bezpieczne pieniądze Ministerstwo Finansów jest partnerem Bezpiecznych pieniędzy.
To kampania Narodowego Banku (...)
  więcej informacji »
2014-01-28  
Informacja dotycząca dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
  więcej informacji »
2014-01-09  
Zwrot VAT na zakup niektórych materiałów budowlanych od 1 stycznia 2014 roku
  więcej informacji »
Redakcja portalu: media@ld.mofnet.gov.pl

Uwagi techniczne:
portal@ld.mofnet.gov.pl
   
  Ta strona została odwiedzona: 1 razy.
Strona główna | Mapa portalu | Ważne komunikaty | Aktualności | Kontakt z nami | Wersja tekstowa
Portal Administracji Podatkowej | Izba Skarbowa w Łodzi, Aleja Kościuszki 83 90-436 Łódź | Wszelkie prawa zastrzeżone