Izba Skarbowa w Łodzi Aleja Kościuszki 83 90-436 Łódź
Ulga na zakup leków
WYDATKI NA ZAKUP LEKÓW
Z ulgi polegającej na odliczeniu od dochodu wydatków na zakup leków mogą skorzystać Podatnicy, którzy posiadają:
  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach (I, II lub III grupa inwalidztwa1),
  • zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność stałego lub czasowego stosowania konkretnych leków,
  • dokument stwierdzający poniesienie wydatku na zakup ww. leków.

Jak odliczyć wydatki na zakup leków? – 3 KROKI:

1.
Faktury potwierdzające zakup leków

Dowodem potwierdzającym fakt zakupu lekarstw może być np. wydana przez aptekę faktura. Należy zebrać dokumenty z całego roku, po to, by móc obliczyć kwotę odliczenia.


2.
Obliczenie kwoty ulgi
Kwoty z poszczególnych faktur z danego miesiąca należy zsumować. Jeśli w miesiącu wydatki na zakup lekarstw były wyższe niż 100 zł, należy od faktycznie poniesionych wydatków odjąć 100 zł. Tak trzeba postąpić z każdym miesiącem, a po roku podatkowym zsumować kwoty, jakie zostały z poszczególnych miesięcy po odjęciu 100,00 zł.

Przykład:
Wydatki na zakup leków w poszczególnych miesiącach (potwierdzone fakturami VAT) wyniosły: styczeń-120,00 zł i 30,00 zł, luty-50,00 zł, kwiecień-225,00 zł, listopad-190,00 zł. Kwotę odliczenia obliczamy poprzez każdorazowe pomniejszenie wydatków o 100 zł z danego miesiąca tj.:
Styczeń 150,00 zł – 100,00 zł = 50,00 zł
Luty 50,00 zł – 100,00 zł = 0,00 zł
Kwiecień 225,00 zł – 100,00 zł = 125,00 zł
Listopad 190, 00 zł – 100,00 zł = 90,00 zł

--------------

Kwota do odliczenia: 265,00 zł

3.
Zeznanie roczne
Kwotę odliczenia (zgodnie z podanym wyżej przykładem: kwotę 265,00 zł) należy wpisać do załącznika PIT/O w pozycji: „wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”.
Zeznanie roczne należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Podatnika w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym.

1 Ilekroć jest mowa o:
- I grupie inwalidztwa należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono; całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności,
- II grupie inwalidztwa należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- III grupie inwalidztwa należy prze to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono lekki stopień niepełnosprawności.


plik do pobrania